Tập ảnh : 2017-03-25 NGÀY HỘI THANH NIÊN: RUNG CHUÔNG VÀNG ĐOÀN TRONG TÔI

164