Tập ảnh : 2017-04-08 HUONG DAN GHI PHIEU DKDT THPT QG, XET TUYEN VAO DH-CD VA PHIEU XET CONG NHAN TOT NGHIEP THPT

164