Tập ảnh : 2017-04-10 KHEN THƯỞNG HS THAM GIA THI OLYMPIC VÀ HS ĐẠT GIẢI

164