Tập ảnh : TẬP ẢNH ĐÓN ĐOÀN TRA ĐÁNH GIÁ NGOÀI VỀ KIỂM TRA SƠ BỘ TẠI TRƯỜNG.

87