Tổ ToánTổ Vật lý
Tổ Hóa họcTổ Tin học
Tổ Sinh họcTổ Kỹ thuật
Tổ Công nghệTổ Ngữ văn
Tổ SửTổ Địa
Tổ Tiếng anhTổ Giáo dục công dân
Tổ Thể dục - GDQP

163