Tập ảnh : 2016-11-1 THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

164