Tập ảnh : 2016-8-27/28 CHÀO MỪNG ĐOÀN SV THỰC TẬP TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

87