Tập ảnh : 2017-03-25 NGÀY HỘI THANH NIÊN: VĂN NGHỆ

164