Tập ảnh : 2016-11-19 CUỘC THI SRobot và 2016-11-21 TRAO GIẢI SRobot

164