Tập ảnh : 2017-03-25 NGÀY HỘI THANH NIÊN: THI NHẢY BAO BỐ

164