Tập ảnh : 2016-11-27 ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC DÃ NGOẠI TẠI CVVH ĐẦM SEN

164