Tập ảnh : 2016-9-24 THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT

164